Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

1. Acceptatie en aanpassing van de gebruiksvoorwaarden
1.1 De onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website van Ladyshape. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze Gebruikersvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en begrepen en te accepteren.
1.2 Als wij besluiten onze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze website plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.

2. Auteursrecht en intellectueel eigendom
2.1 De inhoud van deze website en met name, maar niet uitsluitend, de teksten, merken, logo´s, schema´s, foto´s, video´s, geluiden, muziek, indeling, designs, knowhow, technologieën, producten en processen, zijn eigendom van Ladyshape of worden gebruikt met toestemming van de eigenaren, en zijn dienovereenkomstig beschermd door auteursrecht , handelsmerken of octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die op grond van toepasselijke wetgeving worden erkend.
2.2 Behoudens in bepaalde artikel 3 hierna kan geen enkel onderdeel van onze website worden uitgelegd dat u daarop een vergunning of recht kan wordt verleend om enig onderdeel van onze website te gebruiken.

3. Gebruik van de website
3.1 U mag de inhoud van de website uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden, met behoud en onder vermelding van alle verklaringen inzake eigendomsrechten die onderdeel zijn van de informatie of enig ander materiaal dat u downloadt. Alle andere gebruikersdoeleinden waaronder het geheel of gedeeltelijk, en op enigerlei wijze vereenvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzenden of uitzenden van de inhoud van de website zijn streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ladyshape.

4. Als niet-vertrouwelijk beschouwde informatie
4.1 Alle persoonlijke gegevens en informatie die u via het internet naar onze website verzendt, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. Ladyshape nodigt u uit ons Privacy beleid aandachtig door te lezen alvorens ons dergelijke Persoonlijke Gegevens en informatie toe te sturen.
4.2 Alle andere informatie of materiaal die/dat u per elektronische post of anderszins via het internet naar Ladyshape verzendt, zoals gegevens, opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of uploadt, wordt eigendom van Ladyshape en kan vrijelijk worden gebruikt voor enigerlei doel, met begrip van, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, openbaar maken, verzenden, publiceren, uitzenden en uploaden ervan. Het staat Ladyshape met name vrij alle concepten, ideeën, knowhow, technieken in de informatie die u naar de website verzend, voor enigerlei doel te gebruiken, met begrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, promoten en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie. Bij zulk gebruik ontvangt noch de verstrekker van de informatie noch een derde een vergoeding.
4.3 Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal, en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Ladyshape geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. Ladyshape is geenszins verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

5. Afwijzing van garanties
5.1 ONVERMINDERD ARTIKEL 6 HIERNA WORDEN ALLE MATERIAAL, ALLE GEGEVENS EN ALLES WAT U AANTREFT OP DE WEBSITE ´IN DE HUIDIGE STAAT´AANGEBODEN, NAAR GELANG DE BESCHIKBAARHEID ERVAN, EN ZONDER ENIGERLEI IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIE, MET IINBEGRIP VAN ONDER ANDERE DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
5.2 LADYSHAPE GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN EN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN FOUTVRIJ BESCHIKBAAR ZIJN.
5.3 SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN BEPAALDE BEPERKINGEN VAN GARANTIES NIET TOE ZODAT SOMMIGE VAN BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJKE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
5.4 Uit schriftelijke of mondelinge informatie gekregen van Ladyshape tijdens het gebruik van op de website beschikbare diensten vloeien geen garanties voort die niet uitdrukkelijke in de onderhavige Gebruikersvoorwaarden zijn vermeld.

6. Beperking van aansprakelijkheid
6.1 U bezoekt, gebruikt en navigeert op onze Website geheel voor eigen risico.
6.2 U verklaart en stemt ermee in dat, voor zover toepasselijke regelgeving zulks toelaat, Ladyshape  of andere ondernemingen die betrokken zijn bij het  creëren, produceren of opleveren van de website niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele directe , indirecte gevolg- reputatieschade, kosten, verliezen, omzet- of winstderving of enigerlei schulden (ook als Ladyshape het ontstaan van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn), die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van, of juist het niet kunnen gebruiken van, de website of de inhoud daarvan.
6.3 ALLE MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. Ladyshape aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van de door uw bezochte, gebruikte  of gedownloade onderdelen op de Website van Ladyshape, of als gevolg van het illigaal binnendringen in de IT-systemen.
6.4 Ladyshape behoudt zicht het recht voor om enige of alle functies van de website te onderbreken of te beëindigen. Ladyshape aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van zijn website als gevolg van acties of verzuimen van Ladyshape of enige derde

7. Aanpassing van informatie
De inhoud van onze website kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Ladyshape behoudt zich het recht voor om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren, en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid om zulks te doen.

8. Beschikbaarheid van producten/ diensten
Onze website kan informatie over producten geven, maar dat impliceert niet dat het product ook beschikbaar is of zal zijn.

9. Links
9.1 Onze website kan, als service voor onze bezoekers, hyperlinks bevatten naar ander websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door Ladyshape. Ladyshape kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan.
9.2 Het maken van hyperlinks naar onze website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ladyshape  verboden.

10. Overig
10.1 De onderhavige Gebruikersvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Ladyshape en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de website en de inhoud ervan. Alle andere voorwaarden van Ladyshape die van toepassing zijn op de relaties tussen Ladyshape en u, met name met betrekking tot een dienst of de aankoop van een product, zijn een aanvulling op de Gebruikersvoorwaarden; indien de voorwaarden met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de anderen voorwaarden boven deze Gebruikersvoorwaarden.
10.2 Wanneer Ladyshape geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de Gebruikersvoorwaarden schendt, of wanneer Ladyshape geen recht uitoefent dat op grond van de Gebruikersvoorwaarden of de wetgeving aan Ladyshape is toegekend, betekent zulks niet dat Ladyshape afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
10.3 Indien enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden tussen u en Ladyshape blijven bindend.
10.4 De titels van de bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en zijn geenszins van invloed op de voorwaarden.

Ladyshape
08/2010